top of page

Zásady ochrany osobných údajov

Vážime si Vašu dôveru, pri poskytovaní Vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje sa preto snažíme používať spôsobom, ktorý je férový a transparentný. Záleží nám na tom, aby ste rozumeli tomu, ako budú Vaše údaje použité a vedeli zvážiť ich poskytnutie. Tieto Zásady ochrany osobných údajov Vám vysvetlia, ako budú Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytujete používaním našej internetovej stránky spracovávané a chránené, a taktiež aké sú v súvislosti s tým Vaše možnosti.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa považujú za splnenie informačnej povinnosti prevádzkovateľa – spoločnosti Beauté & Spa s.r.o., so sídlom Papraďová 5A, 821 01 Bratislava, IČO: 36218669, IČ DPH: SK2020194748, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III, vo vzťahu k dotknutým osobám v zmysle čl. 13 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných podmienok používania a primerane sa na ne vzťahujú ich ustanovenia. 

1. Úvod

Účelom našej webovej stránky sothysinstitut.sk je umožniť vám a ostaným užívateľom komunikovať verejne alebo v uzavretých skupinách, zverejniť a rozšíriť na internete svoj názor a skúsenosti, získať prístup k potrebným informáciám o našej značke, prípravkoch a ošetreniach. 

2. Údaje, ktoré spracúvame

2.1 Registračné a profilové údaje

Pri Tvojej registrácii na našej stránke od vás požadujeme prihlasovacie meno (ľubovoľnú prezývku, ktorú si vymyslíš) a heslo, emailovú adresu a telefónne číslo. Poskytnutie týchto údajov je nevyhnutné na plné poskytovanie služieb na internetovej stránke.

Pri používaní stránky si vo svojom profile, ktorý Vám registráciou vytvoríme, môžete, ale nemusíte uviesť nasledovné údaje: pohlavie, dátum narodenia, bydlisko, fotografiu.
Upozorňujeme, že niektoré z uvedených údajov sa považujú za tzv. citlivé osobné údaje.

2.2 Údaje v Príspevkoch

Ďalšie údaje môžete, ale nemusíte, poskytnúť ich zverejnením na našej webovej stránke v diskusiách, blogoch, komentároch, atď. Niektoré z údajov v príspevkoch môžu mať charakter osobného údaju, preto, prosím, berte na vedomie riziko ich zneužitia v prípade, ak sa rozhodnete ich zverejniť na našej nternetovej stránke.

Vzhľadom na povahu internetu nenesieme zodpovednosť za bezpečnosť alebo ochranu údajov, ktoré zverejňujete na internetovej stránke a/alebo poskytuješ iným osobám prostredníctvom internetu a e-mailových správ. Zároveň nenesieme zodpovednosť ani za ich kontrolu a to, ako používajú Vaše údaje získané od Vás ostatní. Preto by ste mali byť opatrní pri výbere údajov, ktoré poskytnete  prostredníctvom internetovej stránky.

2.3 Užívateľské údaje

Aj pri bežnom prehliadaní našej Internetovej stránky bez registrácie a/alebo prihlásenia zhromažďujeme rôzne technické informácie od návštevníkov, ktoré sa automaticky zaznamenajú pomocou rôznych nástrojov, ako napr. weblogy, cookies, atď. Informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom našej Internetovej stránky, zahŕňajú najmä:

 • prehliadač, ktorý používate,

 • internetovú adresu, z ktorej ste sa pripojili na našu Internetovú stránku,

 • operačný systém Vašeho zariadenia (počítača, mobilného telefónu, tabletu a pod.),

 • Vaše používanie našej internetovej stránky.

Tieto údaje sú pre nás technicky nutné, aby sme Vám mohli našu internetovú stránku zobrazovať, zaistiť jej stabilitu a bezpečnosť a prispôsobiť jej obsah Vašim aktuálnym potrebám.

Viac o cookies a o tom, ako ich môžeš nastaviť alebo vypnúť, sa dočítaš v sekcii Cookie pravidlá.

Na anonymné meranie návštevnosti našej Internetovej stránky používame štandardné riešenia:

3. Ako môžeme Tvoje údaje použiť

3.1 Poskytovanie Služby

Údaje, ktoré nám poskytnete, spracúvame primárne za účelom poskytovania samotnej služby na internetovej stránke na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (t.j. opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby a následné plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba), čo zahŕňa najmä:

 • umožnenie vašej komunikácie na internetovej stránke s ostatnými užívateľmi a jej plnohodnotného používania,

 • založenie, vedenie a správa vašeho profilu na internetovej stránke, ktorý vám registráciou vytvoríme,

 • zadávanie Tvojich inzerátov do bazára a vyhľadávanie v ponukách bazára,

 • informovanie o aktivite na internetovej stránke, ktorá sa Vás týka (napr. odpoveď na otázku, novú prišlú správu a pod.)
   

3.2 Vylepšovanie Internetovej stránky, ochrana užívateľov aj Nás

Keďže máme oprávnený záujem na vylepšovaní našej internetovej stránky, udržaní nášho vzťahu s vami a ochrane vás aj ďalších užívateľov Internetovej stránky, vašej údaje využívame na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (t.j. oprávnený záujem prevádzkovateľa) aj na nasledovné účely:

 • zlepšovanie dizajnu Internetovej stránky a optimalizáciu jej obsahu, funkcií a služieb, ktoré poskytuje,

 • informovanie o našich nových produktoch a službách,

 • informovanie o zmenách na Internetovej stránke, podmienok jej používania, týchto Zásad ochrany osobných údajov a iných podmienok, ktoré sa týkajú našej Internetovej stránky,

 • dohľad nad zákonnými a etickými požiadavkami vzťahujúcimi sa na obsah zverejňovaných príspevkov užívateľov internetovej stránky,

 • presadenie našich podmienok používania internetovej stránky a odhaľovanie ich porušení,

 • zistenie, zabránenie alebo riešenie podvodu a iného protiprávneho konania na internetovej stránke, vrátane použitia na účely vyšetrovania a stíhania príslušnými orgánmi (t.j. preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov).

4. Ako dlho údaje uchovávame

4.1 Doba uchovávania

Vaše Registračné a profilové údaje spracúvame po dobu trvania Vašej registrácie na našej Internetovej stránke.

4.2 Odvolanie súhlasu

Osobné údaje, ktorých spracúvanie je založené na vašom súhlase, uchovávame po dobu platnosti udeleného súhlasu. V prípade odvolania súhlasu okamžite ukončíme spracúvanie príslušných osobných údajov a vymažeme ich, ak nebude existovať iný právny základ pre ich ďalšie spracúvanie. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

5. Poskytovanie a zverejňovanie údajov

Tvoje osobné údaje spracúvame aj prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorými sú najmä osoby poskytujúce služby:

 • Webhostingu

 • správy obsahu Internetovej stránky,

 • vývoja Internetovej stránky

 • vyhodnocovania návštevnosti a využívania funkcií Internetovej stránky

 • zabezpečujúce doručenie výhry, tovaru (kuriérske služby)

 • rozosielania newslettrov

Anonymizované údaje (t.j. údaje bez možnosti identifikovať konkrétnu osobu) zdieľame s reklamnými sieťami (ako je uvedené v bode 3.3 vyššie) a tiež s poskytovateľmi štatistických meraní.

Niektorí dodávatelia, s ktorými spolupracujeme pri poskytovaní služieb na našej internetovej stránke, spracúvajú osobné údaje aj v tretích krajinách (mimo Európskej únie), najmä v USA. Tieto krajiny nemusia mať rovnaké zákony na ochranu osobných údajov ako sú platné u nás resp. v Európskej únii. V takýchto prípadoch však zabezpečíme, aby akýkoľvek prenos Vašich osobných údajov podliehal primeraným bezpečnostným opatreniam a aby spracúvanie Vašich osobných údajov bolo vykonávané v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Konkrétne opatrenia na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany osobných údajov závisia od podmienok spolupráce s dodávateľmi z tretích krajín.

Vzhľadom na to, že úroveň ochrany osobných údajov v rámci členských štátov EÚ bola zosúladená prijatím GDPR, Vaše osobné údaje budú v prípade takéhoto prenosu primerane chránené.

6. Bezpečnosť osobných údajov

6.1 Bezpečnostné opatrenia

Zaväzujeme sa riadne uchovávať všetky osobné a iné údaje, ktoré ste nám poskytli, a to v súlade s najvyššími bezpečnostnými štandardmi. So všetkými údajmi budeme zaobchádzať podľa pravidiel uvedených v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a v súlade s príslušnými právnymi predpismi, predovšetkým GDPR.

7. Tvoje práva a možnosti

V súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame, máš nižšie uvedené práva a možnosti. Ak chcete niektorú z týchto možností využiť, kontaktujte Nás.

7.1 Právo na prístup k údajom

Môžete nás požiadať o potvrdenie o tom, či Vaše osobné údaje spracúvame, a prístup k nim v zmysle článku 15 GDPR.

7.2 Právo na opravu a doplnenie údajov

Osobné údaje v Vašom profile na Našej Internetovej stránke môžete kedykoľvek opraviť, doplniť a aktualizovať v časti „Nastavenia“. Odporúčame tak urobiť pri každej ich zmene. Ak máte problém s aktualizáciou údajov, kontaktujte Nás.

7.3 Právo na vymazanie

Vymazanie  osobných údajov, môžete dosiahnuť ak je splnený niektorý z dôvodov podľa článku 17 GDPR.

7.4 Právo na obmedzenie spracúvania

Ďalej, môžete požiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov v prípadoch uvedených v článku 18 GDPR.

7.5 Právo na prenosnosť

TvoVšeaje údaje, ktoré ste nám poskytli a základe Tvojho súhlasu, a ktoré spracúvame automatizovanými prostriedkami, môžete nechať preniesť do inej organizácie, pokiaľ je to technicky možné.

7.6 Právo namietať

Môžete namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe oprávneného záujmu. V prípade takejto námietky prestaneme Vaše osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebude daný nevyhnutný oprávnený dôvod na ich ďalšie spracúvanie alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Môžete tiež namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania. V prípade takejto námietky prestaneme Vaše osobné údaje na také účely spracúvať.

7.7 Právo podať sťažnosť

Ak máte pocit, že sme porušili právne predpisy na ochranu osobných údajov, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava ( www.dataprotection.gov.sk ).

8. Zmena Zásad ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas zmeniť (najmä v prípade právnych alebo technologických zmien, alebo ak sme pridali nové funkcie Internetovej stránky alebo zmenili existujúce). O zmene týchto Zásad ochrany osobných údajov, ktoré sa dotknú Vašich práv a povinností, Vás budeme informovať zaslaním oznámenia do Vašej poštovej schránky na Internetovej stránke.

Najnovšia a aktuálna verzia Zásad ochrany osobných údajov bude vždy zverejnená na Internetovej stránke aj s dátumom jej účinnosti. Používaním Našej Internetovej stránky po dátume účinnosti takýchto zmien máme za to, že ste sa oboznámili so zmenou Zásad ochrany osobných údajov a s ich aktuálnou verziou platnou v čase Používania Internetovej stránky.

Posledná revízia: 28.3.2023

9. Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov, prosím, kontaktujte Nás.

bottom of page